Polityka prywatności

POLITYKA COOKIES

1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików typu "cookies", przez które należy rozumieć niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła; tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców; prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika; tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź usunięcia jakichkolwiek plików, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

2. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w celu uniemożliwienia przechowywania plików typu „cookies” na jego komputerze.
Brak zmiany ustawień cookies oznacza zgodę na wykorzystywanie ich w serwisie www.prim-market.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu prim-market.pl.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator –
SPS Handel.

3. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
a. imię i nazwisko
b. adres poczty elektronicznej e-mail
c. adres korespondencyjny
d. numer telefonu
e. NIP

5. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

7. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

8. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

9. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

10. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

 

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Polityką”) określa politykę bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą dla przedsiębiorcy SPS HANDEL (zwanego dalej „Administratorem”).

2. Polityka została przyjęta w ramach realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024 z późn. zm. zwane dalej „Rozporządzeniem”), stanowiące akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą”).

3. Przez „Pracownika” należy rozumieć każdego pracownika, zleceniobiorcę, usługodawcę lub osobę świadczącą przy jakiejkolwiek innej podstawie prawnej pracę lub usługi na rzecz Administratora, która przy świadczeniu na jego rzecz pracy lub usług bierze udział w jakikolwiek sposób w przetwarzaniu danych osobowych.

4. Na każdym Pracowniku spoczywa obowiązek zapoznania się z Polityką i przestrzegania jej postanowień.

5. Na każdym Pracowniku spoczywa obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Administratorowi każdego podejrzenia naruszania w dowolny sposób postanowień Polityki lub przepisów prawa ochrony danych osobowych.

6. Obszarem przetwarzania danych osobowych jest siedziba firmny przy ul. Grójecka 194/91. Dane mogą być także przetwarzane w innych miejscach przez osoby uprawnione za pośrednictwem komputerów przenośnych.

7. Administrator prowadzi w systemie teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych rejestr osób fizycznych z uprawnieniami do przetwarzania danych osobowych (posiadających w systemie informatycznym status administratora).

8. Administrator prowadzi jeden zbiór danych osobowych – Użytkownicy serwisu prim-market.pl

9. Dane są zbierane i przetwarzane za pomocą systemu teleinformatycznego - aplikacji do zarządzania treścią serwisu internetowego.

10. W ramach zbioru danych osobowych, określonego w punkcie 8., gromadzone i przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

11. W systemie przetwarzania danych osobowych Administratora nie występują powiązania między poszczególnymi polami informacyjnymi określonymi w punkcie poprzedzającym.

12. W systemie przetwarzania danych osobowych Administratora nie występuje przepływ danych pomiędzy systemami.

13. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne służące niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

14. Do organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych przez Administratora należą:
zasady bezpieczeństwa przyjęte w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, ograniczenie fizycznego dostępu osób nieuprawnionych do obszaru przetwarzania danych osobowych i urządzeń do tego służących, w tym w szczególności ewidencjonowanie osób posiadających dostęp do tych pomieszczeń, a nie będących Pracownikami,
ustawienie monitorów w taki sposób, by uniemożliwić tym osobom wgląd w dane osobowe,
przechowywanie nośników informacji oraz wydruków z danymi osobowymi w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim.

15. Do technicznych środków bezpieczeństwa stosowanych przez Administratora należą:
utworzenie dla każdej osoby uprawnionej do dostępu do danych osobowych odrębnego identyfikatora, uwierzytelnienie dostępu osób uprawnionych za pomocą indywidualnego hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, w tym małych i wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych,
nałożenie obowiązku zmiany hasła przez osobę uprawnioną nie rzadziej niż co 30 dni,
stosowanie programów antywirusowych i firewalla na urządzeniach służących do przetwarzania danych, szyfrowanie haseł użytkowników, regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych osobowych.